ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เปิดการตรวจโรคทหารกองเกินก่อนตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สงสัยว่ามีโรคที่ขัดต่อการเข้าเป็นทหารกองประจำการ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จึงจัดให้มีการตรวจร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 25 ก.พ. 2562 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้น วันพุธ ตรวจเฉพาะช่วงเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น.) เอกสารประกอบการตรวจร่างกาย ดังนี้ 1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3. รูปถ่ายหน้าตรง,ไม่สวมหมวก,ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 เดือน) 4. สำเนา สด.9 (บัญชีทหารกองเกิน) จำนวน 2 ฉบับ 5. สำเนา สด.35 (หมายเรียกรับราชการทหาร) จำนวน 2 ฉบับ 6. ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม ย้อนหลัง 2 ปี 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โทร 053-717649-50 ต่อ 222,302,303 ผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบโรคที่ขัดต่อการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการได้ตาม ลิ้ง url ด้านล่างนี้ http://www.sussadee.com/PR/index_t.htm
slied-image-jquery