ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เปิดการตรวจโรคทหารกองเกินก่อนตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สงสัยว่ามีโรคที่ขัดต่อการเข้าเป็นทหารกองประจำการ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จึงจัดให้มีการตรวจร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 20 ก.พ. 2562 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้น วันพุธ ตรวจเฉพาะช่วงเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น.) เอกสารประกอบการตรวจร่างกาย ดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ 3.รูปถ่ายหน้าตรง, ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 เดือน) 4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ 5.ใบสำคัญ (แบบ สด.9) พร้อมสำเนารับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ 6.หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ 7.หลักฐานแสดงการเจ็บป่วย(ถ้ามี) เช่น ฟิล์มเอกซเรย์ ผลการตรวจที่สำคัญ ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่ตรวจไม่เกิน 1 เดือน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โทร 053-717649-50 ต่อ 222,302,303 ผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบโรคที่ขัดต่อการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการได้ตาม ลิ้ง url ด้านล่างนี้ http://www.sussadee.com/PR/index_t.htm
slied-image-jquery