ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ได้จัดระบบบริการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค กรณีมีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่รพ.ค่ายฯ ทุคน จะต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกราย ผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วจะได้สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ติดที่อกเสื้อ โดยจุดคัดกรองดังกล่าวจะจัดตั้งอยู่ 2 จุด คือ จุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณประตูหน้ามุข อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก(OPD) และจุดที่2 ตั้งอยู่บริเวณประตูหน้าทางเข้าอาคารหอผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จึงขอความร่วมมือจากผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ของรพ.ค่ายฯ ทุนคน ตรวจคัดกรอง ณ จุดคัดกรองดังกล่าว ทั้งในและนอกเวลาราชการ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2563
slied-image-jquery