หมวดพลเสนารักษ์


ร.อ.นิมิต ศรีนำพล
ผบ.มว.พล.เสนารักษ์

 

ร.ท.อาทิตย์ ทองบุญ
น.พยาบาล ชรก.มว.พล.เสนารักษ์

 

จ.ส.อ.ประมุข พันธมุย
ผบ.หมู่.มว.พล.เสนารักษ์

 

จ.ส.อ.เปรมศักดิ์ อินพรหม
ผบ.หมู่.มว.พล.เสนารักษ์


จ.ส.ต.อุทัย ใจโลกา
ส.พยาบาล
ชรก.มว.พล.สนารักษ์

จ.ส.ต.ภาณุวัฒน์ ศรีวิชัย
ส.พยาธิ
ชรก.มว.พล.เสนารักษ์

จ.ส.ต.ประจักร คำจันทร์
รอง ผบ.หมู่ มว.พล.เสนารักษ์

 

ส.อ.นครินทร์ พรหมมูล
รอง ผบ.หมู่ มว.พล.เสนารักษ์