หมวดพลเสนารักษ์


ร.อ.นิมิต ศรีนำพล
ผบ.มว.พล.เสนารักษ์


ร.ต.ทรงชัย น้อยเรือน
รอง.ผบ.มว.พล.เสนารักษ์


จ.ส.อ.อุทัย ใจโลกา
ผบ.หมู่.มว.พล.สนารักษ

จ.ส.อ.ประจักร์ คำจันทร์
ผบ.หมู่.มว.พล.สนารักษ

จ.ส.อ.เปรมศักดิ์ อินพรหม
ผบ.หมู่.มว.พล.เสนารักษ์

 

จ.ส.ต.ภาณุวัฒน์ ศรีวิชัย
ส.พยาธิ
ชรก.มว.พล.เสนารักษ์
   

ส.อ.นครินทร์ พรหมมูล
รอง ผบ.หมู่ มว.พล.เสนารักษ์