หมวดพลเสนารักษ์


ร.ท.นิมิต ศรีนำพล
ผบ.มว.พล.เสนารักษ์

ร.ท.ไมตรี พินิจ
น.ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
น.ปกครอง มว.มว.พล.เสนารักษ์

ร.ต.อาทิตย์ ทองบุญ
น.พยาบาล ชรก.มว.พล.เสนารักษ์

ร.ท.วิเชียร พรรณมาตย์
น.ชำนาญการ ปฏิบัติงานมว.พล.เสนารักษ์

จ.ส.อ.ประมุข พันธมุย
ผบ.หมู่.มว.พล.เสนารักษ์

จ.ส.อ.อนุรักษ์ ปินตา
นายสิบช่างอาวุธ

จ.ส.อ.เปรมศักดิ์ อินพรหม
ผบ.หมู่.มว.พล.เสนารักษ์

ส.อ.อุทัย ใจโลกา
ส.พยาบาล
ชรก.มว.พล.สนารักษ์

ส.อ.ภาณุวัฒน์ ศรีวิชัย
ส.พยาธิ
ชรก.มว.พล.เสนารักษ์

ส.อ.ประจักร คำจันทร์
รอง ผบ.หมู่ มว.พล.เสนารักษ์

ส.อ.เผด็จศักดิ์ ธรรมสอน
ส.รังสีกรรม
ชรก.มว.พล.เสนารักษ์

ส.อ.นครินทร์ พรหมมูล
รอง ผบ.หมู่ มว.พล.เสนารักษ์