งานเทคโนโลยีสารเทศ

                                   พ.ต. สิงห์คำ จิตตางกูร               หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ต.หญิง กมลวรรณ เบญจกรณ์    เลขาฯทีม IT                 Support; J-rtanc38@hotmail.com

                                        นายอนุชา พรหมบุญตา          เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์    Support : a999_anu@Hotmail.com                  

                               นายสุรวัชน์ สุวรรณมามูล        เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์    Support : Surawach_thep@hotmail.com

mengrai@fortmengraihospital.com

facebook#โฮงยาค่ายเม็งรายฯเจียงฮาย

ขอขอบคุณทีมที่ปรีกษา

 คุณเจี๊ยบและคุณแอน  คุณหน่อง