ทะเบียนการแพทย์


ร.ต.หญิงนุชบา คำแสง
น.ทะเบียนการแพทย์

นางสาวทิพย์วรา เมฆคลี
พนักงานสถิติ
จ.ส.อ.หญิงเดือน ขวัญข้าว
ส.ทะเบียนการแพทย์

นางแสงเดือน มีรส
เจ้าหน้าที่ทะเบียนการแพทย์

นายพีระยุทธ์ อวดสุข
เจ้าหน้าที่ทะเบียนการแพทย์

นางปนัดดา สุรักษ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนการแพทย์

นางสาวตุลาลักษณ์ สุภาวรรณ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนการแพทย์


นางสาวจิณณณัฐณ์ สุวรรณทา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนการแพทย์


 


งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 ต่อ 108 โทรศัพท์ภายใน 71793-5

E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)