แผนกทันตกรรม

 


ร.ต.หญิงญาตา ภู่สันติพงษ์
ทันตแพทย์

   

จ.ส.อ.นคร มีรส
นายสิบทันตกรรม
 

จ.ส.อ.เชาวลิต วรรณชัย
นายสิบทันตกรรม
   

นางอัจฉราภรณ์ วิริยะ
เจ้าหน้าที่ทันตกรรม