แผนกทันตกรรม

 

 

ร.ท.ชยางกูร สายสมผล
ทันตแพทย์
 

จ.ส.อ.นคร มีรส
นายสิบทันตกรรม
 

จ.ส.อ.เชาวลิต วรรณชัย
นายสิบทันตกรรม

นางชุติมา คำไพโรจน์
เจ้าหน้าที่ทันตกรรม
 

นางอัจฉราภรณ์ วิริยะ
เจ้าหน้าที่ทันตกรรม