ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG_0003.pdf 219/61 เภสัชกรรม 2/12/2017
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG_0002.pdf 218/61 เภสัชกรรม 2/12/2017
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG_0001.pdf 214/61 เภสัชกรรม 2/12/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG.pdf 213/61 เภสัชกรรม 2/12/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG.pdf 156/61 เภสัชกรรม 8/11/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0030.pdf 127/61 เภสัชกรรม 3/11/2017
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0029.pdf 128/61 เภสัชกรรม 4/11/2017
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0028.pdf 129/61 เภสัชกรรม 4/11/2017
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0027.pdf 131/61 เภสัชกรรม 4/11/2017
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0026.pdf 132/61 เภสัชกรรม 4/11/2017
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0025.pdf 140/61 เภสัชกรรม 7/11/2017
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0024.pdf 142/61 เภสัชกรรม 9/11/2017
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0023.pdf 143/61 เภสัชกรรม 8/11/2017
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0022.pdf 144/61 เภสัชกรรม 8/11/2017
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0021.pdf 155/61 เภสัชกรรม 11/11/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0020.pdf 157/61 เภสัชกรรม 9/11/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0019.pdf 163/61 เภสัชกรรม 11/11/2017
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-12-01_IMG_0018.pdf 177/61 เภสัชกรรม 17/11/2017
19 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 9 รายการ news/2017-12-01_IMG_0017.pdf 136/61 เภสัชกรรม 3/11/2017
20 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 3 รายการ news/2017-12-01_IMG_0016.pdf 160/61 เภสัชกรรม 6/11/2017
21 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-01_IMG_0015.pdf 139/61 เภสัชกรรม 8/11/2017
22 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-01_IMG_0014.pdf 159/61 เภสัชกรรม 8/11/2017
23 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 9 รายการ news/2017-12-01_IMG_0013.pdf 166/61 เภสัชกรรม 11/11/2017
24 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-01_IMG_0012.pdf 168/61 เภสัชกรรม 15/11/2017
25 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0011.pdf 200/61 เภสัชกรรม 22/11/2017
26 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0010.pdf 203/61 เภสัชกรรม 22/11/2017
27 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0009.pdf 199/61 เภสัชกรรม 23/11/2017
28 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0008.pdf 196/61 เภสัชกรรม 23/11/2017
29 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0007.pdf 185/61 เภสัชกรรม 21/11/2017
30 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-29_IMG_0006.pdf 189/61 เภสัชกรรม 18/11/2017
31 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0005.pdf 188/61 เภสัชกรรม 18/11/2017
32 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0004.pdf 187/61 เภสัชกรรม 18/11/2017
33 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0003.pdf 173/61 เภสัชกรรม 17/11/2017
34 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0002.pdf 172/61 เภสัชกรรม 17/11/2017
35 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0001.pdf 130/61 เภสัชกรรม 4/11/2017
36 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-29_IMG.pdf 153/61 เภสัชกรรม 8/11/2017
37 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0045.pdf 119/61 แผนกเภสัชกรรม 28/10/2017
38 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0044.pdf 116/61 แผนกเภสัชกรรม 26/10/2017
39 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0043.pdf 115/61 แผนกเภสัชกรรม 26/10/2017
40 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0042.pdf 111/61 แผนกเภสัชกรรม 28/10/2017
41 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0041.pdf 110/61 แผนกเภสัชกรรม 28/10/2017
42 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0040.pdf 109/61 แผนกเภสัชกรรม 28/10/2017
43 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0039.pdf 108/61 แผนกเภสัชกรรม 26/10/2017
44 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0038.pdf 100/61 แผนกเภสัชกรรม 19/10/2017
45 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0037.pdf 97/61 แผนกเภสัชกรรม 20/10/2017
46 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0036.pdf 96/61 แผนกเภสัชกรรม 26/10/2017
47 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0035.pdf 94/61 แผนกเภสัชกรรม 20/10/2017
48 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0034.pdf 92/61 แผนกเภสัชกรรม 21/10/2017
49 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0033.pdf 89/61 แผนกเภสัชกรรม 21/10/2017
50 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0032.pdf 88/61 แผนกเภสัชกรรม 21/10/2017
51 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0031.pdf 77/61 แผนกเภสัชกรรม 19/10/2017
52 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2017-11-24_IMG_0030.pdf 74/61 แผนกเภสัชกรรม 19/10/2017
53 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0029.pdf 68/61 แผนกเภสัชกรรม 19/10/2017
54 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0028.pdf 65/61 แผนกเภสัชกรรม 18/10/2017
55 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0027.pdf 63/61 แผนกเภสัชกรรม 18/10/2017
56 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0026.pdf 61/61 แผนกเภสัชกรรม 19/10/2017
57 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0025.pdf 58/61 แผนกเภสัชกรรม 19/10/2017
58 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0024.pdf 53/61 แผนกเภสัชกรรม 19/10/2017
59 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0023.pdf 51/61 แผนกเภสัชกรรม 18/10/2017
60 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0022.pdf 49/61 แผนกเภสัชกรรม 19/10/2017
61 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2017-11-24_IMG_0021.pdf 40/61 แผนกเภสัชกรรม 20/10/2017
62 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0020.pdf 38/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
63 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2017-11-24_IMG_0019.pdf 37/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
64 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0018.pdf 30/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
65 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0017.pdf 25/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
66 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0016.pdf 24/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
67 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0015.pdf 23/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
68 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0014.pdf 22/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
69 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0013.pdf 21/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
70 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0011.pdf 19/61 แผนกเภสัชกรรม 17/10/2017
71 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0010.pdf 12/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
72 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0009.pdf 10/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
73 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0008.pdf 9/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
74 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0007.pdf 8/61 แผนกเภสัชกรรม 17/10/2016
75 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0006.pdf 7/61 แผนกเภสัชกรรม 17/10/2016
76 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0005.pdf 6/61 แผนกเภสัชกรรม 17/10/2017
77 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0004.pdf 5/61 แผนกเภสัชกรรม 18/10/2017
78 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0003.pdf 4/61 แผนกเภสัชกรรม 13/10/2017
79 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0002.pdf 3/61 แผนกเภสัชกรรม 17/10/2017
80 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0001.pdf 2/61 แผนกเภสัชกรรม 17/10/2017
81 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG.pdf 1/61 แผนกเภสัชกรรม 17/10/2017