ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคน์(E-bidding) news/2020-10-26_IMG_0001.pdf พลาธิการ 1 26/10/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Xarator-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_NovomixVictoxa.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Tougeo-300-ml.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Oseni-2515-mg.pdf เภสัชกรรม 1 22/9/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Espogen-4000-iu.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Prazita-600-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เภสัชกรรม 1 9/9/2020
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจพยาธิวิทยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_พยาธิ-12-รายการ2.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_NIKP-Pitavastatin-2-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_MR-Balm-100-gm.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Xigduo-XR-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Mevalotin-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Glyxambi-105-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Ezetol-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-09-22_Forxiga-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 9/9/2020
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-24_Xarator-40-mg (2).pdf เภสัชกรรม 1 24/8/2020
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง news/2020-08-24_Twynsta-405-mg.pdf เภสัชกรรม 1 24/8/2020

Total 1046 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 53 Next »