ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-09_IMG.pdf 352/61 เภสัชกรรม 1 3/02/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-08_IMG.pdf 341/61 เภสัชกรรม 1 20/02/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0019.pdf 326/61 เภสัชกรรม 1 13/01/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0018.pdf 319/61 เภสัชกรรม 1 16/01/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0017.pdf 316/61 เภสัชกรรม 1 18/01/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0016.pdf 315/61 เภสัชกรรม 1 11/01/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0015.pdf 311/61 เภสัชกรรม 1 11/01/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0014.pdf 304/61 เภสัชกรรม 1 13/01/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-02-05_IMG_0013.pdf 301/61 เภสัชกรรม 1 12/01/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0012.pdf 300/61 เภสัชกรรม 1 11/01/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-02-05_IMG_0011.pdf 296/61 เภสัชกรรม 1 4/01/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0010.pdf 295/61 เภสัชกรรม 1 5/01/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0009.pdf 288/61 เภสัชกรรม 1 6/01/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0008.pdf 285/61 เภสัชกรรม 1 5/01/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0007.pdf 284/61 เภสัชกรรม 1 6/01/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0006.pdf 281/61 เภสัชกรรม 1 16/01/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0005.pdf 280/61 เภสัชกรรม 1 6/01/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0004.pdf 346/61 เภสัชกรรม 1 24/01/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0003.pdf 298/61 เภสัชกรรม 1 9/01/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0002.pdf 323/61 เภสัชกรรม 1 27/01/2018

Total 300 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15