ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0001.pdf 350/61 เภสัชกรรม 1 9/01/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-28_IMG_0004.pdf 237/61 เภสัชกรรม 1 7/12/2017
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-28_IMG_0003.pdf 271/61 เภสัชกรรม 1 23/12/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 17 รายการ news/2017-12-28_IMG_0002.pdf 260/61 เภสัชกรรม 1 16/12/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-28_IMG_0001.pdf 276/61 เภสัชกรรม 1 23/12/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-28_IMG.pdf 273/61 เภสัชกรรม 1 23/12/2017
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0012.pdf 215/61 เภสัชกรรม 1 5/12/2017
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0011.pdf 217/61 เภสัชกรรม 1 2/12/2017
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2017-12-21_IMG_0010.pdf 220/61 เภสัชกรรม 1 2/12/2017
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0009.pdf 229/61 เภสัชกรรม 1 8/12/2017
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0008.pdf 232/61 เภสัชกรรม 1 8/12/2017
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0007.pdf 233/61 เภสัชกรรม 1 7/12/2017
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0006.pdf 238/61 เภสัชกรรม 1 9/12/2017
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0005.pdf 239/61 เภสัชกรรม 1 9/12/2017
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0004.pdf 240/61 เภสัชกรรม 1 9/12/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0003.pdf 246/61 เภสัชกรรม 1 14/12/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG_0002.pdf 256/61 เภสัชกรรม 1 20/12/2017
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-12-21_IMG_0001.pdf 263/61 เภสัชกรรม 1 19/12/2017
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-21_IMG.pdf 265/61 เภสัชกรรม 1 19/12/2017
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-07_IMG_0003.pdf 219/61 เภสัชกรรม 1 2/12/2017

Total 300 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15