ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2018-07-04_พยาธิ-4-รายการ.pdf 760/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2018-07-04_จัดซื้อยา-3-รายการ.pdf 751/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2561
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-07-04_จัดซื้อยา-2-รายการ.pdf 764/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xatral-XL-10-mg.pdf 745/61 เภสัชกรรม 1 16/06/2561
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xatral-XL-10-mg.pdf 741/61 เภสัชกรรม 1 14/06/2561
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xarator-40-mg.pdf 744/61 เภสัชกรรม 1 16/06/2561
7 ประกาศแผนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประปี 2561 news/2018-06-13_merged.pdf - ส่งกำลังบำรุง 1 13/6/2018
8 ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2561 news/2018-06-12_merged.pdf 1/2561 ส่งกำลังบำรุง 1 9/6/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Aricept-Evess-10-mg.pdf 708/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Vytorin-1020-mg.pdf 710/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Videx-EC-250-mg.pdf 705/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Trilipix-135-mg.pdf 716/61 เภสัชกรรม 1 7/06/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Pradaxa-110-mg.pdf 729/61 เภสัชกรรม 1 7/06/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Micardis-40-mg.pdf 711/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Espogen-4000iu.pdf 707/61 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-12_ยา-Edarbi-40-mg.pdf 703/61 เภสัชกรรม 1 05/06/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-06-12_ยา-BinozytGalvas.pdf 709/2561 เภสัชกรรม 1 5/06/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Toujeo.pdf 686/61 เภสัชกรรม 1 24/05/2561
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Symbicrot.pdf 695/61 เภสัชกรรม 1 26/05/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-05_ยา-Sulfin.pdf 698/61 เภสัชกรรม 1 26/05/2018

Total 477 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 24 Next »