ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-01_IMG_0014.pdf 159/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
2 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 9 รายการ news/2017-12-01_IMG_0013.pdf 166/61 เภสัชกรรม 1 11/11/2017
3 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-01_IMG_0012.pdf 168/61 เภสัชกรรม 1 15/11/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0011.pdf 200/61 เภสัชกรรม 1 22/11/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0010.pdf 203/61 เภสัชกรรม 1 22/11/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0009.pdf 199/61 เภสัชกรรม 1 23/11/2017
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0008.pdf 196/61 เภสัชกรรม 1 23/11/2017
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0007.pdf 185/61 เภสัชกรรม 1 21/11/2017
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-29_IMG_0006.pdf 189/61 เภสัชกรรม 1 18/11/2017
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0005.pdf 188/61 เภสัชกรรม 1 18/11/2017
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0004.pdf 187/61 เภสัชกรรม 1 18/11/2017
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0003.pdf 173/61 เภสัชกรรม 1 17/11/2017
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0002.pdf 172/61 เภสัชกรรม 1 17/11/2017
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0001.pdf 130/61 เภสัชกรรม 1 4/11/2017
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-29_IMG.pdf 153/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0045.pdf 119/61 แผนกเภสัชกรรม 1 28/10/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0044.pdf 116/61 แผนกเภสัชกรรม 1 26/10/2017
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0043.pdf 115/61 แผนกเภสัชกรรม 1 26/10/2017
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0042.pdf 111/61 แผนกเภสัชกรรม 1 28/10/2017
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0041.pdf 110/61 แผนกเภสัชกรรม 1 28/10/2017

Total 300 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15