ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0040.pdf 109/61 แผนกเภสัชกรรม 1 28/10/2017
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0039.pdf 108/61 แผนกเภสัชกรรม 1 26/10/2017
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0038.pdf 100/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0037.pdf 97/61 แผนกเภสัชกรรม 1 20/10/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0036.pdf 96/61 แผนกเภสัชกรรม 1 26/10/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0035.pdf 94/61 แผนกเภสัชกรรม 1 20/10/2017
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0034.pdf 92/61 แผนกเภสัชกรรม 1 21/10/2017
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0033.pdf 89/61 แผนกเภสัชกรรม 1 21/10/2017
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0032.pdf 88/61 แผนกเภสัชกรรม 1 21/10/2017
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0031.pdf 77/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2017-11-24_IMG_0030.pdf 74/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0029.pdf 68/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0028.pdf 65/61 แผนกเภสัชกรรม 1 18/10/2017
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0027.pdf 63/61 แผนกเภสัชกรรม 1 18/10/2017
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0026.pdf 61/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0025.pdf 58/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0024.pdf 53/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0023.pdf 51/61 แผนกเภสัชกรรม 1 18/10/2017
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0022.pdf 49/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2017-11-24_IMG_0021.pdf 40/61 แผนกเภสัชกรรม 1 20/10/2017

Total 300 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15