ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Edarbi จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Azilsartan-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Brown mixture bO rntl จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Brown-60-ml.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา reyataz จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Atazanavir-300-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Xarator 40 ml. จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Atorvastatin-40-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Avamys จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Avamys-120-dose.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา AlpraZolam จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Alprazolam-0.5-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Xandas จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Allopurinol-100-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Alcohol gel จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Alcohol-gel-450-ml.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fusamax plus จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Alendronic-70-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา Xtral XL 10 ml. จำนวน 1 รายการ news/2020-04-10_Alfuzosin-10-mg.pdf เภสัชกรรม 1 10/4/2020
11 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 4 รายการ news/2020-03-10_ยา-4-รายการ.pdf 400/2563 เภสัชกรรม 1 4/2/2020
12 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 5 รายการ news/2020-03-10_พยาธิ-5-รายการ.pdf 435/2563 เภสัชกรรม 1 14/2/2020
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Zemiglo-50-mg.pdf 387/2563 เภสัชกรรม 1 5/2/2020
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Xarator-40-mg (1).pdf 454/2563 เภสัชกรรม 1 20/2/2020
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Vivacor-10-mg.pdf 451/2563 เภสัชกรรม 1 20/2/2020
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Valdoxan-25-mg.pdf 450/2563 เภสัชกรรม 1 20/2/2020
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Trajenta-5-mg.pdf 440/2563 เภสัชกรรม 1 15/2/2020
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Toujeo-300-u.pdf 436/2563 เภสัชกรรม 1 18/2/2020
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2020-03-10_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf 456/2563 เภสัชกรรม 1 19/2/2020
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2020-03-10_RicovirTeevir.pdf 446/2563 เภสัชกรรม 1 15/2/2020

Total 1018 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 25 51 Next »