ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Glyxambi-105-mg.pdf 161/2563 เภสัชกรรม 1 6/11/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Galvas-50-mg.pdf 164/2563 เภสัชกรรม 1 6/11/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Espogen-4000.pdf 173/2563 เภสัชกรรม 1 7/11/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-12-04_Eposis-3000Eposis5000.pdf 156/2563 เภสัชกรรม 1 2/11/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Cardura-XL-4-mg.pdf 205/2563 เภสัชกรรม 1 15/11/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-12-04_Ezetol-10-mg.pdf 207/2563 เภสัชกรรม 1 15/11/2019
7 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 10 รายกา่ร news/2019-11-08_พยาธิ 10 รายการ.pdf 97/2563 เภสัชกรรม 1 12/10/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2019-11-05_ยา 5 รายการ.pdf 30/2563 เภสัชกรรม 1 2/10/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2019-11-05_ยา 3 รายการ.pdf 53/2563 53/2563 1 8/10/2019
10 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 13 รายกา่ร news/2019-11-05_พยาธิ 13 รายการ.pdf 87/2563 เภสัชกรรม 1 10/10/2019
11 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 7 รายกา่ร news/2019-11-05_พยาธิ 7 รายการ.pdf 115/2563 เภสัชกรรม 1 19/10/2019
12 ประกาศจัดซื้อน้ำยา 3 รายกา่ร news/2019-11-05_พยาธิ 3 รายการ.pdf 122/2563 เภสัชกรรม 1 23/10/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Zemiglo 50 mg.pdf 57/2563 เภสัชกรรม 1 8/10/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Vivacor 10 mg.pdf 117/2563 เภสัชกรรม 1 25/10/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Victoza 6 mg.pdf 18/2563 เภสัชกรรม 1 2/10/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Valdovan 25 mg.pdf 3/2563 เภสัชกรรม 1 3/10/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-11-05_Ulytcat+Invokana.pdf 75/2563 เภสัชกรรม 1 11/10/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Twynsta 40+5mg.pdf 13/2563 เภสัชกรรม 1 3/10/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Trajenta 5 mg.pdf 88/2563 เภสัชกรรม 1 17/10/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-11-05_Sybicort 120 dose.pdf 76/2563 เภสัชกรรม 1 10/10/2019

Total 1018 Record « Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 51 Next »