ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0005.pdf 6/61 แผนกเภสัชกรรม 1 17/10/2017
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0004.pdf 5/61 แผนกเภสัชกรรม 1 18/10/2017
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0003.pdf 4/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0002.pdf 3/61 แผนกเภสัชกรรม 1 17/10/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0001.pdf 2/61 แผนกเภสัชกรรม 1 17/10/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG.pdf 1/61 แผนกเภสัชกรรม 1 17/10/2017

Total 386 Record 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20