ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Reyataz-300-mg.pdf 937/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Prezista-600-mg.pdf 938/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Pradaxa-110-mg.pdf 992/2562 เภสัชกรรม 1 14/8/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Mevalotin-40-mg.pdf 948/2562 เภสัชกรรม 1 2/8/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Ketosteril-600-mg.pdf 941/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Jardiance-10-mg.pdf 946/2562 เภสัชกรรม 1 2/8/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Januvir-100-mg.pdf 986/2562 เภสัชกรรม 1 9/8/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Invokana-100-mg.pdf 1023/2562 เภสัชกรรม 1 23/8/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Fosamax-plus-70-mg (1).pdf 945/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Forxiga-10-mg.pdf 940/2562 เภสัชกรรม 1 3/8/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Eposis-4000-iu.pdf 1003/2562 เภสัชกรรม 1 17/8/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-09-02_Espogen-4000-iu.pdf 1021/2562 เภสัชกรรม 1 20/8/2019
13 ประกาศ การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สาย ยุทธโยธา (ยย.) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า โดย วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) news/2019-08-16_e-ma1.pdf 1 พลาธิการ 1 16/8/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Trilipix 135 mg.pdf 878/2562 เภสัชกรรม 1 4/7/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 11 รายการ news/2019-08-06_พยาธิ 11 รายการ.pdf 900/2562 เภสัชกรรม 1 11/7/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ news/2019-08-06_พยาธิ 5 รายการ.pdf 919/62 เภสัชกรรม 1 19/7/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Xatral XL 10 mg.pdf 862/2562 เภสัชกรรม 1 6/7/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Xarator 40 mg.pdf 929/2562 เภสัชกรรม 1 25/7/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Vytorin 10+20 mg.pdf 877/2562 เภสัชกรรม 1 4/7/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-08-06_Trajenta 5 mg.pdf 933/2562 เภสัชกรรม 1 27/07/2019

Total 998 Record « Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 32 50 Next »