ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_พยาธิ 1 รายการ.pdf 814/2562 เภสัชกรรม 1 8/06/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Zemiglo 50 mg.pdf 820/2562 เภสัชกรรม 1 14/06/2016
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Xigduo XR.pdf 878/2562 เภสัชกรรม 1 8/06/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Xarator 40 mg.pdf 851/2562 เภสัชกรรม 1 22/06/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-07-12_Ultrcet+Sibelium.pdf 805/2562 เภสัชกรรม 1 12/06/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Twynsta 40+5mg.pdf 841/2562 เภสัชกรรม 1 20/06/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Tujeo 300 u.pdf 850/2562 เภสัชกรรม 1 22/06/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Sulfin 100 mg.pdf 813/2562 เภสัชกรรม 1 13/06/2562
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Rosuvastatin 20 mg.pdf 770/2562 เภสัชกรรม 1 7/06/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Ricovir 300 mg.pdf 834/2562 เภสัชกรรม 1 15/06/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Renvela 800 mg.pdf 838/2562 เภสัชกรรม 1 21/06/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Pradaxa 110 mg.pdf 810/2562 เภสัชกรรม 1 12/06/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Nebilet 5 mg.pdf 771/2562 เภสัชกรรม 1 7/06/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Micardis 40 mg.pdf 770/2562 เภสัชกรรม 1 6/06/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Mevalotin 40 mg.pdf 840/2562 เภสัชกรรม 1 19/06/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Jardianc 10 mg.pdf 790/2562 เภสัชกรรม 1 8/06/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Januvir 100 mg.pdf 821/2562 เภสัชกรรม 1 13/06/2562
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2019-07-12_พยาธิ 4 รายการ.pdf 827/2562 เภสัชกรรม 1 14/06/2016
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-07-12_Forxiga 10 mg.pdf 766/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ 783/2562 เภสัชกรรม 1 5/06/2019

Total 998 Record « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 34 50 Next »