ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Madiplot 20 mg.pdf 472/2562 เภสัชกรรม 1 19/2/2019
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Ketostril 600 mg.pdf 438/2562 เภสัชกรรม 1 12/2/2019
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Jardiance 10 mg.pdf 440/2562 เภสัชกรรม 1 9/2/2019
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Fosamax Plus 70 mg.pdf 4912562 เภสัชกรรม 1 26/2/2019
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Forxiga 10 mg.pdf 489/2562 เภสัชกรรม 1 26/2/2019
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Ezetol 10 mg.pdf 426/2562 เภสัชกรรม 1 7/02/2019
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Eposis 4000 IU.pdf 492/2562 เภสัชกรรม 1 26/02/2019
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2019-03-08_Coversyl+Coveram.pdf 403/2562 เภสัชกรรม 1 2/02/2019
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-03-08_Controloc 40 mg.pdf 490/2562 เภสัชกรรม 1 26/02/2019
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_HepseraAvodart.pdf 317/2562 เภสัชกรรม 1 05/01/2019
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Xigduo-XR-101000.pdf 373/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Forxiga-10-mg.pdf 386/2562 เภสัชกรรม 1 18/01/2019
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Xarator-40-mg.pdf 350/2562 เภสัชกรรม 1 10/01/2019
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Victoxa-6-mg.pdf 398/2562 เภสัชกรรม 1 30/01/2019
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Valdoxan-25-mg.pdf 314/2562 เภสัชกรรม 1 04/01/2019
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Rosuvastatin-sandoz-20-mg.pdf 330/2562 เภสัชกรรม 1 08/01/2019
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Reyaraz-300-mg.pdf 355/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Pradaxa-110-mg.pdf 387/2562 เภสัชกรรม 1 22/01/2019
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Pitavastatin-2-mg.pdf 376/2562 เภสัชกรรม 1 17/01/2019
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2019-02-15_Mevalotin-40-mg.pdf 393/62 เภสัชกรรม 1 22/01/2019

Total 998 Record « Previous 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 40 50 Next »