ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-15_ยา-Edarbi-40-mg.pdf 396/61 เภสัชกรรม 1 9/02/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-15_ยา-Hepsera-10-mg.pdf 380/61 เภสัชกรรม 1 8/02/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-15_ยา-Nootropril-800-mg.pdf 399/61 เภสัชกรรม 1 8/02/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-15_ยา-Xarator40mg.pdf 381/61 เภสัชกรรม 1 7/02/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-09_IMG_0002.pdf 360/61 เภสัชกรรม 1 2/2/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-09_IMG_0001.pdf 356/61 เภสัชกรรม 1 3/02/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-09_IMG.pdf 352/61 เภสัชกรรม 1 3/02/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-08_IMG.pdf 341/61 เภสัชกรรม 1 20/02/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0019.pdf 326/61 เภสัชกรรม 1 13/01/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0018.pdf 319/61 เภสัชกรรม 1 16/01/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0017.pdf 316/61 เภสัชกรรม 1 18/01/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0016.pdf 315/61 เภสัชกรรม 1 11/01/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0015.pdf 311/61 เภสัชกรรม 1 11/01/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0014.pdf 304/61 เภสัชกรรม 1 13/01/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-02-05_IMG_0013.pdf 301/61 เภสัชกรรม 1 12/01/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0012.pdf 300/61 เภสัชกรรม 1 11/01/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-02-05_IMG_0011.pdf 296/61 เภสัชกรรม 1 4/01/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0010.pdf 295/61 เภสัชกรรม 1 5/01/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0009.pdf 288/61 เภสัชกรรม 1 6/01/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-02-05_IMG_0008.pdf 285/61 เภสัชกรรม 1 5/01/2018

Total 1046 Record « Previous 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Next »