ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Nebilet-5-mg.pdf 950/61 เภสัชกรรม 1 30/08/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Mevalotin-40-mg.pdf 951/61 เภสัชกรรม 1 28/08/2561
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Ketosteril-600-mg.pdf 921/61 เภสัชกรรม 1 22/08/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_januvir-100-mg.pdf 927/61 เภสัชกรรม 1 21/08/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Forxiga-10-mg.pdf 949/61 เภสัชกรรม 1 29/08/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Edarbi-4-mg.pdf 933/61 เภสัชกรรม 1 25/8/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Xarator-40-mg.pdf 923/61 เภสัชกรรม 1 23/8/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Avodart-0.5-mg.pdf 924/61 เภสัชกรรม 1 21/08/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Trilipix-135-mg.pdf 926/61 เภสัชกรรม 1 22/8/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Ziagenavir-300-mg.pdf 908/61 เภสัชกรรม 1 11/08/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Sulfin-100-mg.pdf 930/61 เภสัชกรรม 1 21/08/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Sebivo-600-mg.pdf 915/61 เภสัชกรรม 1 18/8/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Ezetol-10-mg.pdf 914/61 เภสัชกรรม 1 17/08/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Espogen-4000-iu.pdf 911/61 เภสัชกรรม 1 18/8/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-09-10_Cardura-XL-4-mg.pdf 913/61 เภสัชกรรม 1 18/8/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-08-14_Xatar-XL.pdf 862/61 เภสัชกรรม 1 4/08/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-08-14_Oseni.pdf 867/61 เภสัชกรรม 1 4/08/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-08-14_Nootropril.pdf 870/61 เภสัชกรรม 1 4/08/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-08-14_Micardis.pdf 898/61 เภสัชกรรม 1 8/08/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-08-14_Fosamax-Plus.pdf 869/61 เภสัชกรรม 1 4/08/2018

Total 1230 Record « Previous 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 58 62 Next »