ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Xarator-40-mg.pdf 580/61 เภสัชกรรม 1 18/04/2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Madipolt-20-mg.pdf 561/61 เภสัชกรรม 1 5/04/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Victoxa-6-mg.pdf 603/61 เภสัชกรรม 1 24/04/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Lyrica-75-mg.pdf 588/61 เภสัชกรรม 1 20/04/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Ketosteril-600-mg.pdf 594/61 เภสัชกรรม 1 25/04/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Sebivo-600-mg.pdf 581/61 เภสัชกรรม 1 25/04/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Januvir-100-mg.pdf 601/61 เภสัชกรรม 1 25/04/2018
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-OseniNesina.pdf 587/61 เภสัชกรรม 1 20/04/2018
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Diamicron-mr-60-mg.pdf 557/61 เภสัชกรรม 1 05/04/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Dexilant-30-mg.pdf 575/61 เภสัชกรรม 1 20/04/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Galvas-50-mg.pdf 589/61 เภสัชกรรม 1 20/04/2018
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Controloc-40-mg.pdf 573/61 เภสัชกรรม 1 10/04/2018
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-08_ยา-Amaryl-2-mg.pdf 611/61 เภสัชกรรม 1 27/04/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-01_ยา-Ziagenavir-300-mg.pdf 549/61 เภสัชกรรม 1 03/04/2018
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-01_ยา-Xatral-Xl-10-mg.pdf 542/61 เภสัชกรรม 1 4/04/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-01_ยา-Vytorin.pdf 547/61 เภสัชกรรม 1 4/04/2018
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-01_ยา-Vivacor-10-mg.pdf 544/2561 เภสัชกรรม 1 4/04/2018
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-01_ยา-Jardince-10-mg.pdf 546/61 เภสัชกรรม 1 4/04/2018
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-01_ยา-Fexofast-180-mg.pdf 570/61 เภสัชกรรม 1 10/04/2018
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-05-01_ยา-Esposis-400-iu.pdf 554/61 เภสัชกรรม 1 3/04/2018

Total 1230 Record « Previous 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next »