ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0026.pdf 132/61 เภสัชกรรม 1 4/11/2017
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0025.pdf 140/61 เภสัชกรรม 1 7/11/2017
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0024.pdf 142/61 เภสัชกรรม 1 9/11/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0023.pdf 143/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0022.pdf 144/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0021.pdf 155/61 เภสัชกรรม 1 11/11/2017
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0020.pdf 157/61 เภสัชกรรม 1 9/11/2017
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0019.pdf 163/61 เภสัชกรรม 1 11/11/2017
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-12-01_IMG_0018.pdf 177/61 เภสัชกรรม 1 17/11/2017
10 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 9 รายการ news/2017-12-01_IMG_0017.pdf 136/61 เภสัชกรรม 1 3/11/2017
11 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 3 รายการ news/2017-12-01_IMG_0016.pdf 160/61 เภสัชกรรม 1 6/11/2017
12 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-01_IMG_0015.pdf 139/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
13 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-01_IMG_0014.pdf 159/61 เภสัชกรรม 1 8/11/2017
14 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 9 รายการ news/2017-12-01_IMG_0013.pdf 166/61 เภสัชกรรม 1 11/11/2017
15 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 7 รายการ news/2017-12-01_IMG_0012.pdf 168/61 เภสัชกรรม 1 15/11/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0011.pdf 200/61 เภสัชกรรม 1 22/11/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0010.pdf 203/61 เภสัชกรรม 1 22/11/2017
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0009.pdf 199/61 เภสัชกรรม 1 23/11/2017
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0008.pdf 196/61 เภสัชกรรม 1 23/11/2017
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-12-01_IMG_0007.pdf 185/61 เภสัชกรรม 1 21/11/2017

Total 1230 Record « Previous 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next »