ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0024.pdf 53/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0023.pdf 51/61 แผนกเภสัชกรรม 1 18/10/2017
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0022.pdf 49/61 แผนกเภสัชกรรม 1 19/10/2017
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2017-11-24_IMG_0021.pdf 40/61 แผนกเภสัชกรรม 1 20/10/2017
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0020.pdf 38/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2017-11-24_IMG_0019.pdf 37/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0018.pdf 30/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0017.pdf 25/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0016.pdf 24/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0015.pdf 23/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0014.pdf 22/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
12 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0013.pdf 21/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0011.pdf 19/61 แผนกเภสัชกรรม 1 17/10/2017
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0010.pdf 12/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2017-11-24_IMG_0009.pdf 10/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0008.pdf 9/61 แผนกเภสัชกรรม 1 13/10/2017
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0007.pdf 8/61 แผนกเภสัชกรรม 1 17/10/2016
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0006.pdf 7/61 แผนกเภสัชกรรม 1 17/10/2016
19 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0005.pdf 6/61 แผนกเภสัชกรรม 1 17/10/2017
20 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2017-11-24_IMG_0004.pdf 5/61 แผนกเภสัชกรรม 1 18/10/2017

Total 1202 Record « Previous 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Next »