ประกาศจัดชื้อ-จัดจ้าง

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

ลำดับ รายการ รายละเอียด เลขที่เอกสาร แผนก/ฝ่าย status วันที่
1 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-18_Ezetol-10-mg.pdf 786/61 เภสัชกรรม 1 5/07//2018
2 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-18_Cardura-XL-4-mg.pdf 783/61 เภสัชกรรม 1 4/07/2018
3 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-18_ยา-Cardura-XL-4-mg.pdf 825/61 เภสัชกรรม 1 6/07/2018
4 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Xigduo-XR-101000-mg.pdf 750/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2018
5 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_Eposis40005000.pdf 769/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
6 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-vivacor-10-mg.pdf 763/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
7 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Sebivo-600-mg.pdf 767/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2561
8 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Nebilet-5-mg.pdf 715/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2561
9 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Ketosteril-600-mg.pdf 774/61 เภสัชกรรม 1 26/6/2018
10 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Forxiga-10-mg.pdf 762/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
11 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-07-04_ยา-Arcoxia-90-mg.pdf 766/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
12 ประกาศจัดซื้อน้ำยา จำนวน 15 รายการ news/2018-07-04_พยาธิ-15-รายการ.pdf 692/61 เภสัชกรรม 1 21/5/2561
13 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ news/2018-07-04_พยาธิ-4-รายการ.pdf 760/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2018
14 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 3 รายการ news/2018-07-04_จัดซื้อยา-3-รายการ.pdf 751/61 เภสัชกรรม 1 21/6/2561
15 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ news/2018-07-04_จัดซื้อยา-2-รายการ.pdf 764/61 เภสัชกรรม 1 23/6/2018
16 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xatral-XL-10-mg.pdf 745/61 เภสัชกรรม 1 16/06/2561
17 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xatral-XL-10-mg.pdf 741/61 เภสัชกรรม 1 14/06/2561
18 ประกาศจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ news/2018-06-21_ยา-Xarator-40-mg.pdf 744/61 เภสัชกรรม 1 16/06/2561
19 ประกาศแผนการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประปี 2561 news/2018-06-13_merged.pdf - ส่งกำลังบำรุง 1 13/6/2018
20 ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2561 news/2018-06-12_merged.pdf 1/2561 ส่งกำลังบำรุง 1 9/6/2018

Total 409 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next »