ทำเนียบผู้บริหาร

พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 


 

 

 

รองผู้อำนวยการ

 

 

 

งานสารสนเทศโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 
เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-717649-50 แฟกซ์ 053-717651 ต่อ 108 โทร 71793-5 
E-mail : Mengrai@fortmengraihospital.com (สารสนเทศ) mengraihospital@hotmail.com(ธุรการและกำลังพล)