แผนกเวชกรรมป้องกัน


พ.ต.หญิงณัฐฐินันท์ กิมภากรณ์
ผพย.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
ปฏิบัติหน้าที่ น.เวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
จ.ส.อ.มนตรี อินต๊ะแก้ว
นายสิบเวชกรรมป้องกัน

นางฐิติมาพร คำปัญญา
เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน