บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ทันตกรรม คลินิกนอกเวลา ตรวจสุขภาพ ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เอกซเรย์ กายภาพบำบัด ห้องปฏิบัติการพยาธิ